تهران٫شهرک اندیشه فاز ۱٫ ارغوان چهاردهم پلاک ۳۴
 • ADSL2+

لیست قیمت

 •  كاربري آسان و بي دردسر
 • دسترسي به اينترنت پرسرعت  به صورت شبانه روزي
 • سرعت بالا
 • كيفيت مناسب
 • عدم مشغولي خط تلفن و امكان استفاده همزمان از تلفن و اينترنت
 • ارتباط پر سرعت ( تا 40 برابر بيشتر از dialup)
 • امكان استفاده از ويديو كنفرانس
 • هزينه ثابت ماهانه
 • عدم نياز به شماره گيري و وارد كردن Username و Password
 • هزينه اي ارزان تر نسبت به
 •  

عنوان سرويس

قيمت 1 ماه -ریال

قيمت 3 ماه - ریال

قيمت 6 ماه - ریال

قيمت 12 ماه - ریال

 

اینترنت پرسرعت شهاب 02 گیگ در ماه

240,000

- -

-

اینترنت پرسرعت شهاب 02 گیگ در ماه (4 تا 10 صبح نامحدود) 290,000 - - -
اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه  290,000 - - -

اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

340,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت شهاب 10 گیگ در ماه 420,000 - - -
اینترنت پرسرعت شهاب 20 گیگ در ماه 600,000 - - -
اینترنت پرسرعت شهاب 40 گیگ در ماه 930,000 - - -

اینترنت پرسرعت شهاب 200 گیگ در ماه

3,000,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت شهاب 30 گیگ در 3ماه 

-

1,210,000

-

-

اینترنت پرسرعت شهاب 12 گیگ در6 ماه 

-

-

1,000,000

-

اینترنت پرسرعت شهاب 60 گیگ در 6ماه

-

-

2,310,000

-

اینترنت پرسرعت شهاب 120 گیگ در 12ماه - - -

 3,390,000

اینترنت پرسرعت شهاب 300 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح رایگان) - - - 7,170.000
 
اینترنت پرسرعت کهکشان 02 گیگ در ماه 220,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) 270,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 04 گیگ در ماه 265,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) 315,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 10 گیگ در ماه 400,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) 450,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 18 گیگ در 6 ماه - - 735,000 -
اینترنت پرسرعت کهکشان 48 گیگ در 12 ماه - - - 3,120,000
سرویس کهکشان غیرحجمی 50 گیگ در ماه( حجم بین الملل) 1,000,000 - - -
سرویس کهکشان غیرحجمی 150گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 3,000,000 - -
 
اینترنت پرسرعت کولاک 02 گیگ در ماه 200,000 - - -

اینترنت پرسرعت کولاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

250,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 04 گیگ در ماه

239,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

289,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 10 گیگ در ماه

379,000 -

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 30 گیگ در ماه

739,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 60 گیگ در ماه

1,190,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 60 گیگ در 3 ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

-

1,710,000

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 24 گیگ در 6ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,728,000

-
اینترنت پرسرعت کولاک 120 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

3,264,000

-

اینترنت پرسرعت کولاک 24 گیگ در 12ماه

-

-

-

1,680,000

اینترنت پرسرعت کولاک 180 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 5,420,000
سرویس کولاک غیرحجمی 33گیگ در ماه( حجم بین الملل) 600,000 - - -
سرویس کولاک غیرحجمی 99گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 1,800,000 - -
 

اینترنت پرسرعت کیمیا 02 گیگ در ماه

140,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)  190,000 - - -

اینترنت پرسرعت کیمیا 04 گیگ در ماه

192,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 04 گیگ در ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

242,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 10گیگ در ماه

319,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 30 گیگ در ماه

659,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 12 گیگ در 3ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

-

726,000

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 24 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

990,000

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 12 گیگ در6 ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,134,000

-
اینترنت پرسرعت کیمیا 48 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) - - 1,974,000 -

اینترنت پرسرعت کیمیا 24گیگ در12 ماه

-

-

-

1,320,000

اینترنت پرسرعت کیمیا 60 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

2,636,000

اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود برنزی  2048 با امکان تبادل حداقل 81 گیگ درماه

1,089,600

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود برنزی  2048 در 6ماه با امکان تبادل حداقل 81 گیگ در ماه - - 6,079,968 -
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود نقره ای ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) 1,619,000 - - -
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود نقره ای در 12 ماه ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) - - - 17,096,640
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود طلایی  ( با 25 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گیگ درماه ) 3,419,000 - - -
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود طلایی در 12 ماه ( با 25 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گیگ درماه ) - - - 36,104,640
سرویس کیمیا غیرحجمی 25گیگ در ماه( حجم بین الملل) 400,000 - - -
سرویس کیمیا غیرحجمی 75گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 1,200,000 - -
 

اینترنت پرسرعت چابک 02 گیگ در ماه 

120,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 02 گیگ در ماه   ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

170,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 04 گیگ در ماه 155,000 - - -
اینترنت پرسرعت چابک 04 گیگ در ماه   ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 205,000      

اینترنت پرسرعت چابک 06 گیگ در ماه

209,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 20 گیگ در ماه

484,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 12 گیگ در 3ماه

-

510,000

-

-

 اینترنت پرسرعت چابک 24 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

730,000

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 60 گیگ در 6ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,858,000

-

اینترنت پرسرعت چابک 12 گیگ در6 ماه   ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

- - 1,014,000

-

اینترنت پرسرعت چابک 24گیگ در12 ماه       1,229,000

اينترنت پرسرعت چابک 60 گيگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

2,648,000
اینترنت پرسرعت چابک نامحدود برنزی  1024 با امکان تبادل حداقل 40 گیگ درماه 651,000 - -

-

اینترنت پرسرعت چابک نامحدود برنزی  1024 در 6 ماه با امکان تبادل حداقل 40 گیگ در ماه

-

-

3,632,580

-

اینترنت پرسرعت چابک نامحدود نقره ای ( با 9 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 70 گیگ درماه)

990,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک نامحدود نقره ای در12ماه ( با 9 گیگ  سرعت بالا و تبادل حداقل 70 گیگ درماه)

-

-

-

9,915,840

اينترنت پرسرعت چابک نامحدود طلايي ( با 18 گیگ  سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) 1,919,000 - - -
اينترنت پرسرعت چابک نامحدود طلايي در 12ماه ( با 18 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) - - - 20,159,040
سرویس چابک غیرحجمی 17گیگ در ماه(حجم بین الملل) 250,000 - - -
سرویس چابک غیرحجمی 51گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 750,000 - -
 

اینترنت پرسرعت چلچله 02 گیگ در ماه

100,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 03 گیگ در ماه 130,000 - - -

اینترنت پرسرعت چلچله 03 گیگ در ماه  ( 8 تا 10 صبح نامحدود)

180,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 04 گیگ در ماه

150,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

200,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 12 گیگ در3 ماه( 2 تا 8 صبح نامحدود) - 600,000 - -

اینترنت پرسرعت چلچله 12 گیگ در 6ماه

-

-

510,000

-

اینترنت پرسرعت چلچله 24 گیگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,174,000

-

اینترنت پرسرعت چلچله 24 گیگ در12 ماه

-

-

-

990,000

اینترنت پرسرعت چلچله 48 گیگ در12 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

1,668,000

اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود برنزی  512 با امکان تبادل حداقل 20 گیگ درماه

390,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود برنزی  512 در6ماه  با امکان تبادل حداقل 20 گیگ در ماه

-

-

2,125,980

-

 اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود نقره ای ( با 5 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گیگ درماه)

573,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود نقره ای در 12ماه ( با 5 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گیگ درماه) - - - 6,050,880
اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود طلایی ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گیگ درماه) 859,000      
اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود طلایی در12ماه ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گیگ درماه) -  - - 9,071,040
 

اینترنت پرسرعت چالاک 02 گیگ در ماه

85,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 02 گیگ در ماه( 2 تا 8 صبح نامحدود)

135,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 04 گیگ در ماه

137,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

187,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 18 گیگ در 3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - 550,000 - -

اینترنت پرسرعت چالاک 18 گیگ در 6ماه    ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

954,000

-

اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 12 ماه 

-

-

-

860,000

اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 12 ماه  ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

1,388,000

اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود برنزی  256 با امکان تبادل حداقل 12 گیگ درماه

250,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود برنزی  256 در 6ماه با امکان تبادل حداقل 12 گیگ در ماه - - 1,499,000 -
اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود نقره ای ( با 4 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گیگ درماه) 359,000 - - -
اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود نقره ای در 12 ماه ( با 4 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گیگ درماه) - - - 3,791,040
اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود طلایی  ( با 10 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گیگ درماه) 649,000 - - -
اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود طلایی در 12 ماه  ( با 10 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گیگ درماه) - - - 5,269,440
 

 

اینترنت پرسرعت حامی 02 گیگ در ماه 75,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 02 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

125,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 04 گیگ در ماه

127,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

177,000

-

-

-

 اینترنت پرسرعت حامی 06 گیگ در3 ماه

- 225,000 - -

اینترنت پرسرعت حامی 06 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

375,000

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 18گیگ در 3ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

- 510,000 - -
اینترنت پرسرعت حامی 12 گیگ در 6ماه - - 450,000 -
اینترنت پرسرعت حامی 12 گیگ در 6ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - 744,000 -
اینترنت پرسرعت حامی 18 گیگ در 6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - 899,000 -
اینترنت پرسرعت حامی 24گیگ در 12 ماه - - - 790,000
اینترنت پرسرعت حامی 24 گیگ در 12 ماه ( 2 تا 8صبح نامحدود) - - - 1,318,000
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود برنزی  128 با امکان تبادل حداقل 8 گیگ درماه 210,000 - 915,120 -
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود نقره ای ( با 3 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه) 269,000 - - -
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود نقره ای در6ماه ( با 3 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه) - - 1,277,820 -
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود نقره ای در 12ماه ( با 3 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه) - - - 2,418,240
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود طلایی  ( با 7 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گیگ درماه) 309,000 - - -
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود طلایی در12ماه  ( با 7 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گیگ درماه) - - - 3,263,040
 
 • برای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند2و3 مصوبه 237 (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

   
 • هزینه نصب 15.000 تومان طبق مصوبه 223 و هزینه رانژه 5.000 تومان طبق مصوبه 152 که با اجرای مصوبه 230 قیمت رانژه 12.000 تومان دریافت خواهد شد.
 • در محاسبه سرویس هایی که دارای ویژگی 2 تا 8 صبح نامحدود  می باشند، بطور میانگین از 4.000 تومان تا  5،000 تومان در هر ماه به سرویس  های دارای این ویژگی اضافه شده است.

 

 • مسیر ارتباطی سامانه امور مشترکین صبا شبکه جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس www.internetsaba.com می باشد.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.

ادامه مطلب: تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL

عنوان سرويس

ثبت نام / تمدید

ساعت رایگان

سرعت

زمان ارائه طرح

حجم

مدت زمان

قیمت (ریال)

پیشنهاد ویژه آسیاتک به مشترکین ثبت نام اولیه / تمدید -  از 128 تا 10 مگ از 16 مرداد الی 16 آبان

96گیگ

15 ماه

726.000

اینترنت پرسرعت المپیک 2016 ثبت نام اولیه - از 128 تا 10 مگ

 

6گیگ

12 ماه

60.000

اینترنت پر سرعت 90 گیگ ثبت نام اولیه/ تمدید - از 128 تا 6 مگ

 

90گیگ

3 ماه

666.000

سرویس جشنواره تابستانه

(تمدید شد)

ثبت نام اولیه 2 تا 8 صبح نیم بها از 128 تا 6 مگ

 

24گیگ

12 ماه

440.000

فروش ویژه dsl box

جهت مشاهده بسته های اینترنت پر سرعت فوری اینجا را کلیک کنید

ادامه مطلب: جشنواره های فروش

*جدول معرفی سرویس ها بر اساس پهنای باند اختصاص یافته و نحوه تبدیل پهنای باند خریداری شده از بیت به بایت مطابق مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات
 

نام سرویس

سرعت اسمی به بیت

سرعت به بایت

حداقل

حداکثر

حامی

128Kb

16KB

2KB

16KB

چالاک

256Kb

32KB

4KB

32KB

چلچله

512Kb

64KB

8KB

64KB

چابک

1024Kb

128KB

16KB

128KB

کیمیا

2048Kb

256KB

32KB

256KB

کولاک

4096Kb

512KB

64KB

512KB

شهاب

10240Kb

1280KB

160KB

 

ادامه مطلب: معرفی سرویسها۲

میزان هزینه حجم (ترافیک) اضافه :

میزان ترافیک  نیم گیگ 1G≤3 3<G≤10 11<G≤30 G>30
قیمت هر گیگ 15,000 30,000 22,000 18,000 15,000
    - تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  مابقی مطابق تعرفه سطح دوم تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و بیش از 10 تا 30 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

 

ادامه مطلب: تعرفه ترافیک اضافی

 

عنوان سرويس

قيمت 1 ماه -ریال

قيمت 3 ماه - ریال

قيمت 6 ماه - ریال

قيمت 12 ماه - ریال

 

اینترنت پرسرعت شهاب 02 گیگ در ماه

240,000

- -

-

اینترنت پرسرعت شهاب 02 گیگ در ماه (4 تا 10 صبح نامحدود) 290,000 - - -
اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه  290,000 - - -

اینترنت پرسرعت شهاب 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

340,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت شهاب 10 گیگ در ماه 420,000 - - -
اینترنت پرسرعت شهاب 20 گیگ در ماه 600,000 - - -
اینترنت پرسرعت شهاب 40 گیگ در ماه 930,000 - - -

اینترنت پرسرعت شهاب 200 گیگ در ماه

3,000,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت شهاب 30 گیگ در 3ماه 

-

1,210,000

-

-

اینترنت پرسرعت شهاب 12 گیگ در6 ماه 

-

-

1,000,000

-

اینترنت پرسرعت شهاب 60 گیگ در 6ماه

-

-

2,310,000

-

اینترنت پرسرعت شهاب 120 گیگ در 12ماه - - -

 3,390,000

اینترنت پرسرعت شهاب 300 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح رایگان) - - - 7,170.000
 
اینترنت پرسرعت کهکشان 02 گیگ در ماه 220,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) 270,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 04 گیگ در ماه 265,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) 315,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 10 گیگ در ماه 400,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 10 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) 450,000 - - -
اینترنت پرسرعت کهکشان 18 گیگ در 6 ماه - - 735,000 -
اینترنت پرسرعت کهکشان 48 گیگ در 12 ماه - - - 3,120,000
سرویس کهکشان غیرحجمی 50 گیگ در ماه( حجم بین الملل) 1,000,000 - - -
سرویس کهکشان غیرحجمی 150گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 3,000,000 - -
 
اینترنت پرسرعت کولاک 02 گیگ در ماه 200,000 - - -

اینترنت پرسرعت کولاک 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

250,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 04 گیگ در ماه

239,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 04 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

289,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 10 گیگ در ماه

379,000 -

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 30 گیگ در ماه

739,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 60 گیگ در ماه

1,190,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 60 گیگ در 3 ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

-

1,710,000

-

-

اینترنت پرسرعت کولاک 24 گیگ در 6ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,728,000

-
اینترنت پرسرعت کولاک 120 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

3,264,000

-

اینترنت پرسرعت کولاک 24 گیگ در 12ماه

-

-

-

1,680,000

اینترنت پرسرعت کولاک 180 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) - - - 5,420,000
سرویس کولاک غیرحجمی 33گیگ در ماه( حجم بین الملل) 600,000 - - -
سرویس کولاک غیرحجمی 99گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 1,800,000 - -
 

اینترنت پرسرعت کیمیا 02 گیگ در ماه

140,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 02 گیگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)  190,000 - - -

اینترنت پرسرعت کیمیا 04 گیگ در ماه

192,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 04 گیگ در ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

242,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 10گیگ در ماه

319,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 30 گیگ در ماه

659,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 12 گیگ در 3ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

-

726,000

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 24 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

990,000

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا 12 گیگ در6 ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,134,000

-
اینترنت پرسرعت کیمیا 48 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود) - - 1,974,000 -

اینترنت پرسرعت کیمیا 24گیگ در12 ماه

-

-

-

1,320,000

اینترنت پرسرعت کیمیا 60 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

2,636,000

اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود برنزی  2048 با امکان تبادل حداقل 81 گیگ درماه

1,089,600

-

-

-

اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود برنزی  2048 در 6ماه با امکان تبادل حداقل 81 گیگ در ماه - - 6,079,968 -
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود نقره ای ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) 1,619,000 - - -
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود نقره ای در 12 ماه ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) - - - 17,096,640
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود طلایی  ( با 25 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گیگ درماه ) 3,419,000 - - -
اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود طلایی در 12 ماه ( با 25 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گیگ درماه ) - - - 36,104,640
سرویس کیمیا غیرحجمی 25گیگ در ماه( حجم بین الملل) 400,000 - - -
سرویس کیمیا غیرحجمی 75گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 1,200,000 - -
 

اینترنت پرسرعت چابک 02 گیگ در ماه 

120,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 02 گیگ در ماه   ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

170,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 04 گیگ در ماه 155,000 - - -
اینترنت پرسرعت چابک 04 گیگ در ماه   ( 2 تا 8 صبح نامحدود) 205,000      

اینترنت پرسرعت چابک 06 گیگ در ماه

209,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 20 گیگ در ماه

484,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 12 گیگ در 3ماه

-

510,000

-

-

 اینترنت پرسرعت چابک 24 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

730,000

-

-

اینترنت پرسرعت چابک 60 گیگ در 6ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,858,000

-

اینترنت پرسرعت چابک 12 گیگ در6 ماه   ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

- - 1,014,000

-

اینترنت پرسرعت چابک 24گیگ در12 ماه       1,229,000

اينترنت پرسرعت چابک 60 گيگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

2,648,000
اینترنت پرسرعت چابک نامحدود برنزی  1024 با امکان تبادل حداقل 40 گیگ درماه 651,000 - -

-

اینترنت پرسرعت چابک نامحدود برنزی  1024 در 6 ماه با امکان تبادل حداقل 40 گیگ در ماه

-

-

3,632,580

-

اینترنت پرسرعت چابک نامحدود نقره ای ( با 9 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 70 گیگ درماه)

990,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چابک نامحدود نقره ای در12ماه ( با 9 گیگ  سرعت بالا و تبادل حداقل 70 گیگ درماه)

-

-

-

9,915,840

اينترنت پرسرعت چابک نامحدود طلايي ( با 18 گیگ  سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) 1,919,000 - - -
اينترنت پرسرعت چابک نامحدود طلايي در 12ماه ( با 18 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گیگ درماه) - - - 20,159,040
سرویس چابک غیرحجمی 17گیگ در ماه(حجم بین الملل) 250,000 - - -
سرویس چابک غیرحجمی 51گیگ در3 ماه( حجم بین الملل) - 750,000 - -
 

اینترنت پرسرعت چلچله 02 گیگ در ماه

100,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 03 گیگ در ماه 130,000 - - -

اینترنت پرسرعت چلچله 03 گیگ در ماه  ( 8 تا 10 صبح نامحدود)

180,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 04 گیگ در ماه

150,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

200,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله 12 گیگ در3 ماه( 2 تا 8 صبح نامحدود) - 600,000 - -

اینترنت پرسرعت چلچله 12 گیگ در 6ماه

-

-

510,000

-

اینترنت پرسرعت چلچله 24 گیگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

1,174,000

-

اینترنت پرسرعت چلچله 24 گیگ در12 ماه

-

-

-

990,000

اینترنت پرسرعت چلچله 48 گیگ در12 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

1,668,000

اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود برنزی  512 با امکان تبادل حداقل 20 گیگ درماه

390,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود برنزی  512 در6ماه  با امکان تبادل حداقل 20 گیگ در ماه

-

-

2,125,980

-

 اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود نقره ای ( با 5 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گیگ درماه)

573,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود نقره ای در 12ماه ( با 5 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گیگ درماه) - - - 6,050,880
اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود طلایی ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گیگ درماه) 859,000      
اینترنت پرسرعت چلچله نامحدود طلایی در12ماه ( با 13 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گیگ درماه) -  - - 9,071,040
 

اینترنت پرسرعت چالاک 02 گیگ در ماه

85,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 02 گیگ در ماه( 2 تا 8 صبح نامحدود)

135,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 04 گیگ در ماه

137,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

187,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک 18 گیگ در 3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - 550,000 - -

اینترنت پرسرعت چالاک 18 گیگ در 6ماه    ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

954,000

-

اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 12 ماه 

-

-

-

860,000

اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 12 ماه  ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

-

-

1,388,000

اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود برنزی  256 با امکان تبادل حداقل 12 گیگ درماه

250,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود برنزی  256 در 6ماه با امکان تبادل حداقل 12 گیگ در ماه - - 1,499,000 -
اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود نقره ای ( با 4 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گیگ درماه) 359,000 - - -
اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود نقره ای در 12 ماه ( با 4 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گیگ درماه) - - - 3,791,040
اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود طلایی  ( با 10 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گیگ درماه) 649,000 - - -
اینترنت پرسرعت چالاک نامحدود طلایی در 12 ماه  ( با 10 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گیگ درماه) - - - 5,269,440
 

 

اینترنت پرسرعت حامی 02 گیگ در ماه 75,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 02 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

125,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 04 گیگ در ماه

127,000

-

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 04 گیگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

177,000

-

-

-

 اینترنت پرسرعت حامی 06 گیگ در3 ماه

- 225,000 - -

اینترنت پرسرعت حامی 06 گیگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

-

375,000

-

-

اینترنت پرسرعت حامی 18گیگ در 3ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)

- 510,000 - -
اینترنت پرسرعت حامی 12 گیگ در 6ماه - - 450,000 -
اینترنت پرسرعت حامی 12 گیگ در 6ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - 744,000 -
اینترنت پرسرعت حامی 18 گیگ در 6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود) - - 899,000 -
اینترنت پرسرعت حامی 24گیگ در 12 ماه - - - 790,000
اینترنت پرسرعت حامی 24 گیگ در 12 ماه ( 2 تا 8صبح نامحدود) - - - 1,318,000
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود برنزی  128 با امکان تبادل حداقل 8 گیگ درماه 210,000 - 915,120 -
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود نقره ای ( با 3 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه) 269,000 - - -
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود نقره ای در6ماه ( با 3 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه) - - 1,277,820 -
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود نقره ای در 12ماه ( با 3 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گیگ درماه) - - - 2,418,240
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود طلایی  ( با 7 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گیگ درماه) 309,000 - - -
اینترنت پرسرعت حامی نامحدود طلایی در12ماه  ( با 7 گیگ سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گیگ درماه) - - - 3,263,040
 
 • برای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند2و3 مصوبه 237 (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها 1 به 8 می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL2 در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  3%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  150 میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم-پارامتر c

  0.125

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  72 ساعت

   
 • هزینه نصب 15.000 تومان طبق مصوبه 223 و هزینه رانژه 5.000 تومان طبق مصوبه 152 که با اجرای مصوبه 230 قیمت رانژه 12.000 تومان دریافت خواهد شد.
 • در محاسبه سرویس هایی که دارای ویژگی 2 تا 8 صبح نامحدود  می باشند، بطور میانگین از 4.000 تومان تا  5،000 تومان در هر ماه به سرویس  های دارای این ویژگی اضافه شده است.

 

 • مسیر ارتباطی سامانه امور مشترکین صبا شبکه جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و تمدید سرویس www.internetsaba.com می باشد.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.

ادامه مطلب: تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL

عنوان سرويس

ثبت نام / تمدید

ساعت رایگان

سرعت

زمان ارائه طرح

حجم

مدت زمان

قیمت (ریال)

پیشنهاد ویژه آسیاتک به مشترکین ثبت نام اولیه / تمدید -  از 128 تا 10 مگ از 16 مرداد الی 16 آبان

96گیگ

15 ماه

726.000

اینترنت پرسرعت المپیک 2016 ثبت نام اولیه - از 128 تا 10 مگ

 

6گیگ

12 ماه

60.000

اینترنت پر سرعت 90 گیگ ثبت نام اولیه/ تمدید - از 128 تا 6 مگ

 

90گیگ

3 ماه

666.000

سرویس جشنواره تابستانه

(تمدید شد)

ثبت نام اولیه 2 تا 8 صبح نیم بها از 128 تا 6 مگ

 

24گیگ

12 ماه

440.000

فروش ویژه dsl box

جهت مشاهده بسته های اینترنت پر سرعت فوری اینجا را کلیک کنید

ادامه مطلب: جشنواره های فروش

*جدول معرفی سرویس ها بر اساس پهنای باند اختصاص یافته و نحوه تبدیل پهنای باند خریداری شده از بیت به بایت مطابق مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات
 

نام سرویس

سرعت اسمی به بیت

سرعت به بایت

حداقل

حداکثر

حامی

128Kb

16KB

2KB

16KB

چالاک

256Kb

32KB

4KB

32KB

چلچله

512Kb

64KB

8KB

64KB

چابک

1024Kb

128KB

16KB

128KB

کیمیا

2048Kb

256KB

32KB

256KB

کولاک

4096Kb

512KB

64KB

512KB

شهاب

10240Kb

1280KB

160KB

 

ادامه مطلب: معرفی سرویسها۲

میزان هزینه حجم (ترافیک) اضافه :

میزان ترافیک  نیم گیگ 1G≤3 3<G≤10 11<G≤30 G>30
قیمت هر گیگ 15,000 30,000 22,000 18,000 15,000
    - تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  مابقی مطابق تعرفه سطح دوم تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش از 3 تا 10 گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و بیش از 10 تا 30 گیگابایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

 

ادامه مطلب: تعرفه ترافیک اضافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبا شبکه ارائه دهنده سرویسهای مبتنی بر شبکه دارنده مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به شماره مجوز     ۲۳۶-۱۶-۱۱